Leveringsvoorwaarden

   Leverings-betalingsvoorwaarden

 

Leverings-betalingsvoorwaarden JCJB gevestigd te Genemuiden

 

1)            Toepasselijkheid

1.1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JCJB, alsmede op alle door JCJB met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

1.2          Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door JCJB niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing.

1.3          Afwijkingen van deze voorwaarden binden JCJB slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2)            Aanbiedingen

2.1          Alle aanbiedingen van JCJB zijn vrijblijvend.

2.2          Opdrachten van wederpartijen naar aanleiding van een aanbieding van JCJB zijn eerst na schriftelijke aanvaarding voor JCJB bindend.

 

3)            Levering

3.1          Alle producten en collectie stalen van JCJB worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en/of gefabriceerd en kunnen derhalve in geen geval worden teruggenomen.

3.2          JCJB heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomst te factureren.

3.3          Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

3.4          Overschrijving van leveringstermijnen door JCJB geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.

3.5          Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.

3.6          Alvorens (verder) te presteren of te leveren is JCJB voorafgaande gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, dan wel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

3.7          JCJB is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens JCJB, ongeacht uit welke overeenkomst deze voorwaarden voortvloeien.

3.8          Voor bestellingen onder de €150,00 worden vervoerskosten in rekening gebracht.

 

4)            Eigendomsvoorbehoud

4.1          De door JCJB aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van JCJB totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

4.2          Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichting jegens JCJB, is JCJB gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.

 

5)            Prijzen en betalingsconditie

5.1          De door JCJB gehanteerde prijzen zijn gerekend af fabriek, exclusief kosten van transport en verpakking.

5.2          Facturen van JCJB dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

5.3          Bij niet betaling binnen de vermelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd met een minimum van 1% per maand of een gedeelte van een maand over het factuurbedrag.

5.4          In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

5.5          Al hetgeen de wederpartij aan JCJB is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zijn in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopig) surseance van betaling, dan wel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

5.6          JCJB is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of ten gevolge van valutakoerswijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

5.7          JCJB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen of condities.

 

6)            Reclames

6.1          Reclames ten aanzien van de door JCJB geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan JCJB te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, resp. ontvangst der goederen.

6.2          Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens JCJB, evenals in geval van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

6.3          In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

 

 

 

7)            Aansprakelijkheid

7.1          In geval van gegronde reclame is JCJB slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, dan wel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door JCJB zijn terugontvangen, zulks ter keuze van JCJB.

7.2          Voor het overige is elke aansprakelijkheid van JCJB voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde goederen, uitgesloten.

 

8)            Overmacht

8.1          Van overmacht aan de zijde van JCJB is sprake, indien JCJB na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, een en ander zowel in het bedrijf van JCJB als bij derde van wie JCJB de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van JCJB.

8.2          Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke JCJB door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

8.3          Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaan making van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

 

9)            Ontbinding

9.1          Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens JCJB rustende verplichting, is JCJB gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welke geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door JCJB geleden c.q. te lijden schade met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs.

 

10)          Toepasselijk recht en forum

10.1       Alle tussenpartijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van JCJB, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van JCJB.

 

11)          Garantie

11.1       Op alle producten geeft JCJB 1 jaar garantie vanaf de factuurdatum. In de garantietermijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen. De klant kan in geen geval aanspraak maken op tijdsvergoeding en/of reiskostenvergoeding. Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundig montage, door verkeerde bediening en de gevolgschade door personen uitgesloten van garantie.

 

Aldus opgesteld te Genemuiden d.d. 5 januari 2007